Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

230/Α`/2.10.2002

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Δημόσιας Τάξης

Δικαιοσύνης

Εθνικής Άμυνας

Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Εμπορικής Ναυτιλίας

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Μεταφορών & Επικοινωνιών

Οικονομίας & Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Υγείας & Πρόνοιας

Λέξεις Κλειδιά:

βιβλίο διακίνησης πετρελαίου

διυλιστήριο

ειδικά επιδόματα

εμπορία

εμφιάλωση υγραερίου

επίδομα ραδιενέργειας

εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών

κανόνες ασφάλειας

κάτοχος άδειας

πετρελαιοειδή προιόντα

πρατήρια καυσίμων

προστασία του περιβάλλοντος

χρόνος εργασίας

ωράριο εργασίας

Ν. 3054/2002 - Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών : (μέρος Α)
 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Αρχές πετρελαϊκής πολιτικής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (πετρελαιοειδή προϊόντα, διακίνηση, εμπορία, λιανική εμπορία, βιβλίο διακίνησης πετρελαίου, μεταφορέας, διύληση, διυλιστήριο, εισαγωγή αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων, εξαγωγή αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων, διακίνηση, μεταφορέας, αποθήκη τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, εμφιάλωση, τελική κατανάλωση, τελικοί καταναλωτές) : (άρθ. 3)
 • Άδειες : (άρθ. 4)
 • Άδεια διύλισης : (άρθ. 5)
 • Άδεια εμπορίας : (άρθ. 6)
 • Άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων : (άρθ. 6§1)
 • Άδεια εμπορίας υγραερίων : (άρθ. 6§5δ)
 • Άδεια εμπορίας ασφάλτου : (άρθ. 6§10)
 • Άδεια λιανικής εμπορίας : (άρθ. 7)
 • Άδεια μεταφοράς με αγωγό : (άρθ. 8)
 • Εμφιάλωση υγραερίων : (άρθ. 9)
 • Δικαιώματα χρήσης και πρόσβαση τρίτων : (άρθ. 10)
 • Τήρηση λογαριασμών από κατόχους αδειών και καταγραφή στοιχείων δραστηριοτήτων : (άρθ. 11)
 • Υποχρεώσεις τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας : (άρθ. 12)
 • Διαχείριση κρίσεων εφοδιασμού σε υγρά καύσιμα : (άρθ. 13)
 • Κανονισμός αδειών : (άρθ. 14)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 15)
 • Ποινικές κυρώσεις : (άρθ. 16)
 • Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 17)
 • Μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας της αγοράς : (άρθ. 18)
 • Ειδικός λογαριασμός πετρελαιοειδών : (άρθ. 19)
 • Τιμές πετρελαιοειδών προϊόντων : (άρθ. 20)
 • Κανόνες ασφαλείας : (άρθ. 21)
 • Ωράριο πρατηρίων υγρών καυσίμων : (άρθ. 22)
 • Αγωγός αεροπορικών καυσίμων : (άρθ. 25)
 • Επίδομα ραδιενέργειας στο προσωπικό του «ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» : (άρθ. 27)
 • Περιβαλλοντικοί όροι : (παράρτημα ΙΙ)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4546/2018, (ΦΕΚ 101/Α/12.6.2018) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4447/2016, (ΦΕΚ 241/Α/23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4409/2016, (ΦΕΚ 136/Α/28.7.2016) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/1.2.2016) «(Τροποποίηση του άρθρου 12§8)»
 • Ν. 4254/2014, (ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4233/2014, (ΦΕΚ 22/Α/29.1.2014) «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4172/2013, (ΦΕΚ 167/Α/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
 • Ν. 4072/2012, (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα - Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4001/2011, (ΦΕΚ 179/Α/8.8.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις»
 • Ν. 3897/2010, (ΦΕΚ 208/Α/10.12.2010) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3769/2009, (ΦΕΚ 105/Α/1.7.2009) «Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3335/2005, (ΦΕΚ 95/Α/20.4.2005) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 230Α_02 (Μέγεθος: 1475 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.