Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Μ > Μυοσκελετικές παθήσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

11/Α`/18.1.1996

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Εθνικής Οικονομίας

Εμπορικής Ναυτιλίας

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Μεταφορών & Επικοινωνιών

Οικονομικών

Υγείας & Πρόνοιας

Λέξεις Κλειδιά:

άμεσος κίνδυνος

αμίαντος

αναγγελία εργατικού ατυχήματος

αρχή ευθύνης εργοδότη

ασφάλεια εργασίας με κάθετες (κατακόρυφες) σκάλες

ασφάλεια εργασίας με σκάλες από σκοινί

ασφάλεια εργασίας με φορητές μηχανικές σκάλες

ασφάλεια εργασίας με φορητές σκάλες

ασφάλεια εργασίας σε κατεδαφίσεις

ασφάλεια εργασίας σε προσωρινές σταθερές σκάλες

ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου

βιβλίο ατυχημάτων

βιβλίο υποδείξεων

γραπτή εκτίμηση του κινδύνου

διαβούλευση με τους εργαζομένους

εκπαίδευση εργαζομένων

εκπρόσωπος εργαζομένων

εκσκαφές

εκσκαφές θεμελίων & τάφρων

εκσκαφές φρεάτων

εκτίμηση κινδύνου

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)

ενημέρωση εργαζομένων

εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)

επίβλεψη υγείας

επιθεώρηση εργασίας

επικίνδυνοι παράγοντες

επιμόρφωση

επιμόρφωση εργαζομένων

επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ)

εργαζόμενος

εργασίες σε κλειστούς χώρους, στεγανά ασφαλείας - κιβωτοειδή

εργασίες σε νερό

εργασίες σε ύψος

εργατικό ατύχημα

εργοδότης

εσωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)

θέματα ασφάλειας σε εργασίες γεωτρήσεων

θεσμικό πλαίσιο

ιατρική παρακολούθηση

ιατρικός φάκελος

ιατρός εργασίας (ΙΕ)

μέτρα προστασίας έναντι πτώσεων ατόμων & αντικειμένων σε εργοτάξια

μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης - εκφόρτωσης -αποθήκευσης - στοίβαξης

μέτρα προστασίας σε υπόγεια (τεχνικά) έργα

μυοσκελετικές παθήσεις

οικοδομικά και τεχνικά έργα

οργάνωση πρόληψης ατυχημάτων στα εργοτάξια

πρόληψη ηλεκτρικών ατυχημάτων σε εργοτάξια - οικοδομές

πρόληψη των ατυχημάτων

πρόληψη- αντιμετώπιση πυρκαγιών στα εργοτάξια

προστασία της υγείας & της ασφάλειας

πρώτες βοήθειες

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

σοβαρός κίνδυνος

σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων

συμβούλιο υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας (ΣΥΑΕ)

συνδικαλισμός

συνθήκες εργασίας

τεχνικός ασφάλειας (ΤΑ)

τόπος εργασίας

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

φωτισμός για ασφαλή εργασία σε εργοτάξια

χημικοί παράγοντες

χρόνος απασχόλησης γιατρού εργασίας

χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας

Π.Δ. 17/1996 - Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (εργαζόμενος, εργοδότης, επιχείρηση, εκπρόσωπος εργαζομένων, αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, τόπος εργασίας, πρόληψη) : (άρθ. 2)
 • Όργανα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση : (κεφ. Β)
 • Εκπρόσωποι των εργαζομένων με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα ασφάλειας και υγείας : (άρθ. 3)
 • Χρόνος απαλλαγής από την εργασία εκπροσώπων εργαζομένων : (άρθ. 3§3, 7§4)
 • Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης : (άρθ. 4)
 • Ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας : (άρθ. 4§3)
 • Εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης – ΕΞΥΠΠ : (άρθ. 4§3)
 • Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας - ΤΑ,γιατρών εργασίας - ΙΕ, εκπροσώπων των εργαζομένων - ΕΥΑΕ : (άρθ. 6)
 • Φορέας επιμόρφωσης το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) : (άρθ. 6§1)
 • Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου : (άρθ. 8 §1α)
 • ΕΣ.Υ.Π.Π - ΕΞ.Υ.Π.Π. : (άρθ. 4, 5)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 7-10)
 • Αναγγελία εργατικού ατυχήματος : (άρθ. 8 §2α)
 • Πρώτες βοήθειες, Πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων : (άρθ. 9)
 • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων : (άρθ. 10)
 • Ενημέρωση εργαζομένων : (άρθ. 11)
 • Εκπαίδευση εργαζομένων : (άρθ. 12)
 • Υποχρεώσεις εργαζομένων : (άρθ. 13)
 • Επίβλεψη της υγείας : (άρθ. 14)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 16)

Κωδικοποιήθηκε από :

Τροποποιήθηκε από :

 • Π.Δ. 159/1999, (ΦΕΚ 157/Α/3.8.1999) «Τροποποίηση του π.δ 17/1996 «μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (11/Α)» και του π.δ 70α/1988 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (31/Α)» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 175/1997 (150/Α)»

Σχετική εγκύκλιος :

 • Εγκ. 130297/15.7.1996 «Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 11A_96 (Μέγεθος: 584 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.