Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Μ > Μυοσκελετικές παθήσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

212/Α`/29.8.1996

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Εθνικής Οικονομίας

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Υγείας & Πρόνοιας

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια κυκλοφορίας

άδειες χειρισμού μηχανημάτων

αερισμός

ΑμΕΑ

ανάδοχος

ανυψωτικό μηχάνημα

αποβάθρα

αποδυτήρια

αποθήκευση αποβλήτων

αποκομιδή απορριμμάτων

αποχωρητήρια

ασφάλεια εργασίας με κάθετες (κατακόρυφες) σκάλες

ασφάλεια εργασίας με σκάλες από σκοινί

ασφάλεια εργασίας με φορητές μηχανικές σκάλες

ασφάλεια εργασίας με φορητές σκάλες

ασφάλεια εργασίας σε κατεδαφίσεις

ασφάλεια εργασίας σε προσωρινές σταθερές σκάλες

αυτοαπασχολούμενος

γαλουχούσα

δάπεδα

διαβούλευση με τους εργαζομένους

διάθεση απορριμμάτων

έγκυος

εκ των προτέρων γνωστοποίηση

εκπρόσωπος εργαζομένων

εκσκαφές

εκσκαφές θεμελίων & τάφρων

εκσκαφές φρεάτων

εκσκαφή

ενημέρωση εργαζομένων

έξοδος κινδύνου

επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ)

επιφάνεια εργασίας

εργαζόμενος

εργαζόμενος με ειδικές ανάγκες

εργασίες κατεδάφισης

εργασίες σε κλειστούς χώρους, στεγανά ασφαλείας - κιβωτοειδή

εργασίες σε νερό

εργασίες σε ύψος

εργοδότης

εργολάβος

εργοτάξιο

ζώνη αποθήκευσης υλικών

ζώνη κινδύνου

ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ)

θέματα ασφάλειας σε εργασίες γεωτρήσεων

θερμοκρασία

θόρυβος επαγγελματικός

ικριώματα

ιματιοφυλάκιο

καταδυτική εργασία

κυλιόμενη κλίμακα

κυλιόμενη σκάλα

κυλιόμενος διάδρομος

μελετητής

μέτρα προστασίας έναντι πτώσεων ατόμων & αντικειμένων σε εργοτάξια

μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης - εκφόρτωσης -αποθήκευσης - στοίβαξης

μέτρα προστασίας σε υπόγεια (τεχνικά) έργα

μυοσκελετικές παθήσεις

νιπτήρας

ντους

ξυλότυπος

όδευση διαφυγής

οδοί κυκλοφορίας

οικοδομικά και τεχνικά έργα

οργάνωση πρόληψης ατυχημάτων στα εργοτάξια

περιοδικός έλεγχος

πρόληψη ηλεκτρικών ατυχημάτων σε εργοτάξια - οικοδομές

πρόληψη- αντιμετώπιση πυρκαγιών στα εργοτάξια

προστασία από πτώσεις

πρώτες βοήθειες

πυρανίχνευση

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

πυρόσβεση

ράμπα

σήραγγες

σκάλα

συμμετοχή των εργαζομένων

συντονιστής ασφάλειας

συσκευή ανύψωσης

σχέδιο ασφάλειας & υγείας (ΣΑΥ)

υπεργολάβος

υποβρύχιες εργασίες

υπόγειες εργασίες

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

υποχρεώσεις εργολάβου

υποχρεώσεις κύριου του έργου

υποχρεώσεις μελετητή

υποχρεώσεις υπεργολάβου

φάκελος ασφάλειας & υγείας (ΦΑΥ)

φέρων οργανισμός

φωτισμός για ασφαλή εργασία σε εργοτάξια

χειρισμός

χειρισμός μηχανημάτων έργου

χωματουργικές εργασίες

χωματουργικό μηχάνημα

Π.Δ. 305/1996 - Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο, κύριος του έργου, εργολάβος, υπεργολάβος, ανάδοχος, μελετητής, εργοδότης, εργαζόμενος, εκπρόσωπος των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενος, συντονιστής για θέματα υαε κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, συντονιστής για θέματα υαε κατά την εκτέλεση του έργου) : (άρθ. 2)
 • Υποχρέωση απασχόλησης συντονιστών : (άρθ. 3§1, 2)
 • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) : (άρθ. 3§3, 4)
 • Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) : (άρθ. 3§3, 7)
 • Εκ των προτέρων γνωστοποίηση : (άρθ. 3§12)
 • Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α) : (άρθ. 3 §12-14)
 • Γενικές αρχές πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου : (άρθ. 4)
 • Προσόντα και καθήκοντα συντονιστών κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου : (άρθ. 5)
 • Προσόντα και καθήκοντα συντονιστών κατά την εκτέλεση του έργου : (άρθ. 6)
 • Ευθύνες παραγόντων του έργου : (άρθ. 7)
 • Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 8)
 • Συντήρηση και περιοδικός έλεγχος εγκαταστάσεων και μηχανικών διατάξεων : (άρθ. 8§δ)
 • Οριοθέτηση και διευθέτηση ζωνών αποθήκευσης και εναπόθεσης υλικών : (άρθ. 8§ε)
 • Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν : (άρθ. 8§στ)
 • Αποθήκευση, διάθεση, αποκομιδή απορριμμάτων και άχρηστων υλικών : (άρθ. 8§ζ)
 • Υποχρεώσεις άλλων ομάδων προσώπων (αυτοαπασχολούμενοι, εργολάβοι, υπεργολάβοι) : (άρθ. 9)
 • Ενημέρωση εργαζομένων : (άρθ. 10)
 • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων : (άρθ. 11)
 • Ενδεικτικός κατάλογος των οικοδομικών εργασιών και των εργασιών πολιτικού μηχανικού : (παράρτ. Ι)
 • Ενδεικτικός κατάλογος των εργασιών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων : (παράρτ. ΙΙ)
 • Περιεχόμενο της εκ των προτέρων γνωστοποίησης : (παράρτ. ΙΙΙ)
 • Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια : (παράρτ. IV)
 • Ελάχιστες γενικές προδιαγραφές για τους χώρους εργασίας στα εργοτάξια : (παράρτ. IV, μέρος Α)
 • Ελάχιστες ειδικές προδιαγραφές για τους χώρους εργασίας στα εργοτάξια : (παράρτ. IV, μέρος Β)
 • Σταθερότητα, αντοχή και στερεότητα : (παράρτ. IV, μέρος Α §1, μέρος Β τμήμα Ι §1, τμήμα ΙΙ §1)
 • Εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας : (παράρτ. IV, μέρος Α §2, μέρος Β τμήμα ΙΙ §2)
 • Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου : (παράρτ. IV, μέρος Α §3)
 • Πυρανίχνευση - πυρόσβεση : (παραρτ. IV, μέρος Α §4)
 • Αερισμός : (παράρτ. IV, μέρος Α § 5, μέρος Β τμήμα Ι §3)
 • Έκθεση σε ειδικούς κινδύνους : (παράρτ. IV, μέρος Α §6)
 • Θερμοκρασία : (παράρτ. IV, μέρος Α §7, μέρος Β τμήμα Ι §4)
 • Φωτισμός : (παράρτ. IV, μέρος Α §8, μέρος Β τμήμα Ι §5)
 • Θύρες και πύλες : (παράρτ. IV, μέρος Α §9, μέρος Β τμήμα Ι §2)
 • Οδοί κυκλοφορίας- ζώνες κινδύνου : (παράρτ. IV, μέρος Α §10, μέρος Β τμήμα Ι §9)
 • Αποβάθρες και ράμπες φόρτωσης : (παράρτ. IV, μέρος Α §11)
 • Επιφάνεια εργασίας : (παράρτ. IV, μέρος Α §12, μέρος Β §11)
 • Πρώτες βοήθειες : (παράρτ. IV, μέρος Α §13)
 • Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια : (παράρτ. IV, μέρος Α §14.1)
 • Ντους και νιπτήρες : (παράρτ. IV, μέρος Α §14.2)
 • Αποχωρητήρια και νιπτήρες : (παράρτ. IV, μέρος Α §14.3)
 • Χώροι ανάπαυσης και καταλύματα : (παράρτ. IV, μέρος Α §15)
 • Έγκυες και γαλουχούσες μητέρες : (παράρτ. IV, μέρος Α §16)
 • Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες : (παράρτ. IV, μέρος Α §17)
 • Δάπεδα, τοίχοι και οροφές χώρων : (παράρτ. IV, μέρος Β §6)
 • Κυλιόμενες σκάλες και διάδρομοι : (παράρτ. IV, τμήμα Ι §10)
 • Πτώσεις αντικειμένων : (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §4)
 • Πτώσεις από ύψος : (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §5)
 • Ικριώματα και κλίμακες : (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §6)
 • Συσκευές ανύψωσης : (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §7)
 • Οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα και μηχανήματα διακίνησης υλικών : (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §8)
 • Άδεια χειρισμού μηχανημάτων : (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §8.2)
 • Πτώση οχημάτων ή μηχανημάτων στο χώρο εκσκαφής ή το νερό : (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §8.3)
 • Εγκαταστάσεις, μηχανές, εξοπλισμός : (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §9)
 • Εκσκαφές, φρέατα, χωματουργικές και υπόγειες εργασίες, σήραγγες : (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §10)
 • Εργασίες κατεδάφισης : (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §11)
 • Φέροντες οργανισμοί από μέταλλο ή σκυρόδεμα, ξυλότυποι και βαρέα προκατασκευασμένα στοιχεία : (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §12)
 • Προσωρινά φράγματα και θάλαμοι εκτέλεσης υποβρυχίων εργασιών : (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §13)
 • Εργασίες σε στέγες : (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §14)
 • Έλεγχος εφαρμογής : (άρθ. 14)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 14)

Σχετικά έγγραφα :

 • Εγκ. 130159/7.5.1997 «Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 212A_96 (Μέγεθος: 1153 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.