Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Μ > Μυοσκελετικές παθήσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

150/Α`/15.7.1997

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Υγείας & Πρόνοιας

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια μητρότητας

άδεια προγεννητικών εξετάσεων

ακραία καιρικά φαινόμενα

απαγόρευση απόλυσης

απόλυση εγκύου

βιολογικοί παράγοντες

γαλουχούσα

γραπτή εκτίμηση του κινδύνου

έγκυος

θερμική καταπόνηση εργαζομένων

λεχώνα

μητρότητα

μυοσκελετικές παθήσεις

νυχτερινή εργασία

συνθήκες εργασίας

φυσικοί παράγοντες

χημικοί παράγοντες

χρόνος εργασίας

ψύχος

Π.Δ. 176/1997 - Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός –Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (έγκυος εργαζόμενη, λεχώνα εργαζόμενη, γαλουχούσα εργαζόμενη) : (άρθ. 2)
 • Εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων : (άρθ. 3)
 • Γραπτή εκτίμηση κινδύνου : (αρθ. 3 §1)
 • Ενημέρωση : (άρθ. 4)
 • Συνέπειες και αποτελέσματα της αξιολόγησης : (άρθ. 5)
 • Απαγόρευση έκθεσης : (άρθ. 6)
 • Νυκτερινή εργασία : (άρθ. 7)
 • Άδεια μητρότητας : (άρθ. 8)
 • Απαλλαγή από την εργασία για προγεννητικές εξετάσεις : (άρθ. 9)
 • Απαγόρευση απόλυσης : (άρθ. 10)
 • Άκυρη απόλυση εγκύου ελλείψει σπουδαίου λόγου : (άρθ. 10§1)
 • Δικαιώματα συναφή προς τη σύμβαση εργασίας : (άρθ. 11)
 • Μη εξαντλητικός κατάλογος των παραγόντων, παραγωγικών διαδικασιών & συνθηκών εργασίας του άρθ. 3 : (παράρτημα Ι)
 • Φυσικοί παράγοντες : (παράρτημα Ι §Α1)
 • Ακραίες συνθήκες θερμικής καταπόνησης ή καταπόνησης λόγω ψύχους : (παράρτημα Ι §1ε)
 • Βιολογικοί παράγοντες : (παράρτημα Ι §Α2)
 • Χημικοί παράγοντες : (παράρτημα Ι §Α3)
 • Άλλοι παράγοντες : (παράρτημα Ι §Α4)
 • Ειδικές παραγωγικές διαδικασίες : (παράρτημα Ι §Β)
 • Ειδικές συνθήκες εργασίας : (παράρτημα Ι §Γ)
 • Μη εξαντλητικός κατάλογος των παραγόντων & συνθηκών εργασίας του άρθ. 6 : (παράρτημα ΙΙ)
 • Έγκυοι εργαζόμενες κατά το άρθ. 2§α : (παράρτημα ΙΙΑ)
 • Γαλουχούσες εργαζόμενες κατά το άρθ. 2 §β : (παράρτημα ΙΙΒ)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 13)

Τροποποιήθηκε από :

 • Π.Δ. 52/2015, (ΦΕΚ 81/Α/17.7.2015) «Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ «Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων» − Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ. 399/1994»
 • Π.Δ. 41/2003, (ΦΕΚ 44/Α/21.2.2003) «Τροποποίηση του π.δ 176/1997 «μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» (150/Α)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 150A_97 (Μέγεθος: 1440 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.