Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ι > Ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

107/Α`/9.5.2013

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επικρατείας

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εσωτερικών

Οικονομικών

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τουρισμού

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια γομωτή

άδεια πυροδότη

άδεια πώλησης

δημόσιος τομέας

διακίνηση βιοκαυσίμου

εμπορία λιπασμάτων

επαγγελματικές δραστηριότητες

επαγγελματική άδεια

θαλάσσια μέσα αναψυχής - ΘΜΑ

ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ)

κοινωφελής εργασία

κρεοπωλείο

λαϊκή αγορά

όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων

πετρελαιοειδή προιόντα

πρατήριο άρτου

πρατήριο υγραερίου

Ν. 4152/2013 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Διατάξεις εφαρμογής του Ν. 3919/2011 : (παράγραφος Ε)
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας υπουργείου περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής : (υποπαράγραφος Ε.8)
 • Επαναφορά διοικητικών άδειων (άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, άδεια εμφιάλωσης υγραερίων, γομωτή – πυροδότη, κ.λπ) : (υποπαράγραφος Ε.8)
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας υπουργείου εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας : (υποπαράγραφος Ε.9)
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων – κρεοπώλες : (υποπαράγραφος Ε.11)
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας της ελληνικής αστυνομίας : (υποπαράγραφος Ε.14)
 • Ρύθμιση θεμάτων αδειών λαϊκών αγορών : (υποπαράγραφος Η.3.)
 • Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα : (παράγραφος ΙΔ.1)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4578/2018, (ΦΕΚ 200/Α/3.12.2018) «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»
 • N. 4472/2017, (ΦΕΚ 74/Α/19.5.2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»
 • Ν. 4441/2016, (ΦΕΚ 227/Α/4.12.2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»
 • Ν. 4414/2016, (ΦΕΚ 149/Α/9.8.2016) «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης - διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4409/2016, (ΦΕΚ 136/Α/28.7.2016) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4384/2016, (ΦΕΚ 78/Α/26.4.2016) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4370/2016, (ΦΕΚ 37/Α/7.3.2016) «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4368/2016, (ΦΕΚ 21/Α/21.2.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4342/2015, (ΦΕΚ 143/Α/9.11.2015) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις» (το άρθρο 19§20
 • Ν. 4316/2014, (ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4281/2014, (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4264/2014, (ΦΕΚ 118/Α/15.5.2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4254/2014, (ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 107Α_2013 (Μέγεθος: 557 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.