Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Ενημέρωση εργαζομένων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

67/Α`/10.4.1995

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Εθνικής Οικονομίας

Εμπορίου

Εργασίας

Εσωτερικών

Οικονομικών

Προεδρίας της Κυβέρνησης

Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λέξεις Κλειδιά:

απαγορευτικό σήμα

αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών ή μειγμάτων

ασφάλεια εργασίας με κάθετες (κατακόρυφες) σκάλες

ασφάλεια εργασίας με σκάλες από σκοινί

ασφάλεια εργασίας με φορητές μηχανικές σκάλες

ασφάλεια εργασίας με φορητές σκάλες

ασφάλεια εργασίας σε κατεδαφίσεις

ασφάλεια εργασίας σε προσωρινές σταθερές σκάλες

εικονοσύμβολο

εκπαίδευση εργαζομένων

εκσκαφές

εκσκαφές θεμελίων & τάφρων

εκσκαφές φρεάτων

ενδεικτικό σήμα

ενημέρωση εργαζομένων

επισήμανση δοχείων

επισήμανση σωληνώσεων

εργασίες σε κλειστούς χώρους, στεγανά ασφαλείας - κιβωτοειδή

εργασίες σε νερό

ηχητικό σήμα

θέματα ασφάλειας σε εργασίες γεωτρήσεων

μέτρα προστασίας έναντι πτώσεων ατόμων & αντικειμένων σε εργοτάξια

μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης - εκφόρτωσης -αποθήκευσης - στοίβαξης

μέτρα προστασίας σε υπόγεια (τεχνικά) έργα

οργάνωση πρόληψης ατυχημάτων στα εργοτάξια

πινακίδα σήμανσης

προειδοποιητικό σήμα

πρόληψη ηλεκτρικών ατυχημάτων σε εργοτάξια - οικοδομές

πρόληψη- αντιμετώπιση πυρκαγιών στα εργοτάξια

πρόσθετη πινακίδα

προφορική ανακοίνωση

προφορικό σήμα

σήμα διάσωσης

σήμα υποχρέωσης

σήμανση

σήμανση ασφαλείας

σήμανση εμποδίων

σήμανση οδών κυκλοφορίας

σήματα με χειρονομίες

σύμβολο

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

φωτεινό σήμα

φωτισμός για ασφαλή εργασία σε εργοτάξια

χρώμα ασφαλείας

Π.Δ. 105/1995 - Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο- πεδίο εφαρμογής: (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (σήμανση ασφαλείας ή/και υγείας, προειδοποιητικό σήμα, απαγορευτικό σήμα, σήμα υποχρέωσης, σήμα διάσωσης ή βοήθειας, ενδεικτικό σήμα, πινακίδα, πρόσθετη πινακίδα, χρώμα ασφάλειας, αύμβολο ή εικονοσύμβολο, φωτεινό σήμα, ηχητικό σήμα, προφορική ανακοίνωση, σήμα δια χειρονομιών) : (άρθ. 2)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών: (άρθ. 3-8)
 • Γενικοί κανόνες : (άρθ. 3)
 • Σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας που ήδη χρησιμοποιείται : (άρθ. 5)
 • Ενημέρωση εργαζομένων : (άρθ. 6)
 • Εκπαίδευση εργαζομένων : (άρθ. 7)
 • Διαβούλευση και συμμετοχή εργαζομένων : (άρθ. 8)
 • Σήμανση ασφάλειας – υγείας στον τόπο εργασίας : (παράρτ. Ι)
 • Πινακίδες σήμανσης : (παράρτ. ΙΙ)
 • Επισήμανση δοχείων - σωληνώσεων : (παράρτ. ΙΙΙ)
 • Αναγνώριση - εντοπισμός πυροσβεστικού εξοπλισμού: (παράρτ. ΙV)
 • Σήμανση εμποδίων - επικίνδυνων σημείων : (παράρτ. V)
 • Οριζόντια σήμανση οδών κυκλοφορίας : (παράρτ. V)
 • Φωτεινά σήματα : (παράρτ. VI)
 • Ηχητικά σήματα : (παράρτ. VIΙ)
 • Προφορική ανακοίνωση : (παράρτ. VIΙΙ)
 • Σήματα με χειρονομίες : (παράρτ. ΙΧ)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. 130409/18.8.1995 «Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK»»

Τροποποιήθηκε από :

 • Π.Δ. 52/2015, (ΦΕΚ 81/Α/17.7.2015) «Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ «Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων» − Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ. 399/1994»

Καταργεί :


Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 67A_95 (Μέγεθος: 856 Kb)
Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 67Α_95 - με έγχρωμη σήμανση (Μέγεθος: 741 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.