Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Ενημέρωση εργαζομένων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

227/Α`/9.10.2001

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Εθνικής Οικονομίας

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Υγείας & Πρόνοιας

Λέξεις Κλειδιά:

ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης

βιολογική οριακή τιμή

βιολογικοί παράγοντες

γραπτή εκτίμηση του κινδύνου

διαβούλευση με τους εργαζομένους

εγγενής κίνδυνος

εκπαίδευση εργαζομένων

ενημέρωση εργαζομένων

επιβλαβής χημικός παράγοντας

επίβλεψη υγείας

επικίνδυνοι παράγοντες

ιατρική παρακολούθηση

κατασκευή συσσωρευτών

κίνδυνος

μόλυβδος

οριακή τιμή έκθεσης

πηγή κινδύνου

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

χημικοί παράγοντες

Π.Δ. 338/2001 - Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός – Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής : (αρθ. 1)
 • Ορισμοί (χημικός παράγοντας, επιβλαβής χημικός παράγοντας, δραστηριότητα που υπεισέρχονται χημικοί παράγοντες, οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης ή οριακή τιμή έκθεσης σε χημικό παράγοντα, ανώτατη οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης ή ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης σε χημικό παράγοντα, βιολογική οριακή τιμή, επίβλεψη της υγείας, εγγενής κίνδυνος ή πηγή κινδύνου, κίνδυνος) : (αρθ. 2)
 • Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης και βιολογικές οριακές τιμές : (αρθ. 3)
 • Γραπτή εκτίμηση κινδύνου : (αρθ. 4 §2)
 • Γενικές αρχές πρόληψης κινδύνων που συνδέονται με επιβλαβείς χημικούς παράγοντες : (αρθ. 5)
 • Ειδικά προστατευτικά και προληπτικά μέτρα : (αρθ. 6)
 • Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, συμβάντων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης : (αρθ. 7)
 • Ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων : (αρθ. 8)
 • Απαγορεύσεις : (αρθ. 9)
 • Επίβλεψη της υγείας : (αρθ. 10)
 • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων : (αρθ. 11)
 • Τροποποίηση του π.δ. 94/1987 (ΦΕΚ 54/Α/22.4.1987) «Προστασία από μεταλλικό μόλυβδο» : (άρθ. 12 )
 • Έκθεση εργαζομένου σε μόλυβδο στον αέρα : (άρθ. 12§2)
 • Μέτρηση της συγκέντρωση του μολύβδου στο αίμα : (παράρτημα Ι§1)
 • Απαγορεύσεις : (παράρτημα ΙΙ)

Τροποποιήθηκε από :

 • Π.Δ. 52/2015, (ΦΕΚ 81/Α/17.7.2015) «Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ «Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων» − Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ. 399/1994»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 227A_01 (Μέγεθος: 90 Kb)



Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)



Elinyae congress



ISO 9001



Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook




Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016



Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0



CIS
EWORX A.E.