Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Ενημέρωση εργαζομένων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

41/Α`/1.3.2012

Υπουργεία:

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Εσωτερικών

Οικονομικών

Παιδείας, Δια βίου μάθησης Θρησκευμάτων

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια διαμονής

αλλοδαπός εργαζόμενος

απασχόληση

αρχή ίσης μεταχείρισης

ασφάλεια στην εργασία

γαλουχούσα

γιατρός εργασίας

διαβούλευση με τους εργαζομένους

έγκυος

ειδική διαπραγματευτική ομάδα (ΕΔΟ)

εκπρόσωπος εργαζομένων

έμμεσος εργοδότης

ενημέρωση εργαζομένων

επαγγελματική κατάρτιση

επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας

επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ)

εργαζόμενος

εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ)

ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων (ΕΣΕ)

ιατρός εργασίας (ΙΕ)

ιδιωτικό γραφείο συμβούλων εργασίας (ΙΓΣΕ)

ίση μεταχείριση

λεχώνα

όμιλος επιχειρήσεων

παράνομη απασχόληση

πολίτης τρίτης χώρας

προσωρινά απασχολούμενος

προσωρινή απασχόληση

συμβούλια εργαζομένων

συνδικαλισμός

τεχνικός ασφάλειας (ΤΑ)

υγεία κατά την εργασία

υπεργολάβος

υπήκοος τρίτης χώρας

Ν. 4052/2012 - Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Τροποποίηση του Ν. 3918/2011 (31/Α) - ρυθμίσεις φαρμακείων : (άρθ. 15)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικού οργανισμού φαρμάκων : (κεφ. Ζ)
 • Τροποποίηση του Ν. 1316/1983 (3/Α) – Υποχέρεωση απασχόλησης πτυχιούχου χημικού ή φαρμακοποιού ή ιατρού ή βιολόγου ή κτηνιάτρου ή χημικού μηχανικού ως υπεύθυνου παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου : (άρθ. 17)
 • Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων : (κεφ. ΙΒ)
 • Αντικείμενο : (άρθ. 49)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 50)
 • Ορισμοί (επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας, όμιλος επιχειρήσεων, εκπρόσωποι εργαζομένων, κεντρική διοίκηση, ενημέρωση, διαβούλευση, ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων –ΕΣΕ, ειδική διαπραγματευτική ομάδα- ΕΔΟ): (άρθ. 51)
 • Ελέγχουσα επιχείρηση : (άρθ. 52)
 • Σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς: (Τμήμα Β)
 • Ειδική διαπραγματευτική ομάδα : (άρθ. 54)
 • Λειτουργία και καθήκοντα ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας : (άρθ. 55)
 • Περιεχόμενο της συμφωνίας : (άρθ. 56)
 • Σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων : (άρθ. 58)
 • Σύνθεση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων : (άρθ. 59)
 • Αρμοδιότητες ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων : (άρθ. 60)
 • Λειτουργία ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων : (άρθ. 61)
 • Εμπιστευτικές πληροφορίες : (άρθ. 62)
 • Λειτουργία ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και διαδικασία για την ενημέρωση των εργαζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς : (άρθ. 63)
 • Ρόλος, προστασία και διευκολύνσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων : (άρθ. 64)
 • Τήρηση υποχρεώσεων : (άρθ. 65)
 • Σχέση με άλλες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις : (άρθ. 66)
 • Προσαρμογή : (άρθ. 67)
 • Ισχύουσες συμφωνίες : (άρθ. 68)
 • Κυρώσεις και μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών : (κεφ. ΙΓ)
 • Ορισμοί (πολίτης τρίτης χώρας, παράνομα διαμένων πολίτης τρίτης χώρας, απασχόληση, παράνομη απασχόληση, εργοδότης, ιδιαίτερα καταχρηστικοί όροι εργασίας, επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης, υπεργολάβος, νομικό πρόσωπο, αποδοχές πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει παράνομα): (άρθ. 78)
 • Απαγόρευση της απασχόλησης παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών : (άρθ. 79)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 80)
 • Καταβολή καθυστερούμενων οφειλών από τους εργοδότες : (άρθ. 81)
 • Συμβάσεις υπεργολαβίας : (άρθ. 82)
 • Διευκόλυνση καταγγελιών : (άρθ. 83)
 • Χορήγηση άδειας διαμονής : (άρθ. 89)
 • Εξορθολογισμός των εκθέσεων εφαρμογής οδηγιών ελαχίστων προδιαγραφών για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία: (κεφ. ΙΔ)
 • Ρυθμίσεις για τη σύσταση και λειτουργία ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας : (κεφ. ΙΕ)
 • Εργασία μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης : (Μέρος ΙΣΤ)
 • Κατάργηση του π.δ 160/1999 και τροποποίηση του Ν. 2874/2000 και του Ν. 2639/1998 : (άρθ. 112)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 114)
 • Ορισμοί (εργαζόμενος, επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης, προσωρινά απασχολούμενος, έμμεσος εργοδότης, τοποθέτηση, βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης): (άρθ. 115)
 • Μέτρα εφαρμογής άρθρων της οδηγίας 2008/104/ΕΚ : (Μέρος Β)
 • Περιορισμοί ή απαγορεύσεις : (άρθ. 116)
 • Απαγόρευση απασχόλησης μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης : (άρθ. 116)
 • Αρχή της ίσης μεταχείρισης : (άρθ. 117)
 • Προστασία εγκύων, λεχώνων, γαλουχουσών προσωρινά απασχολούμενων : (άρθ. 117§2)
 • Πρόσβαση σε θέση εργασίας, συλλογικές εγκαταστάσεις και επαγγελματική κατάρτιση : (άρθ. 118)
 • Εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολούμενων : (άρθ. 119)
 • Ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων : (άρθ. 120)
 • Αντικείμενο επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης : (άρθ. 122)
 • Σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης : (άρθ. 123)
 • Κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων προσωρινά απασχολούμενων : (άρθ. 124)
 • Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους προσωρινά απασχολούμενους : (άρθ. 125)
 • Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασία από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης : (άρθ. 125§2εδ.1)
 • Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για τους προσωρινά απασχολούμενους : (άρθ. 126)
 • Έλεγχος επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης : (άρθ. 127)
 • Τροποποίηση του Ν. 3996/2011 (170/Α) : (άρθ. 132)
 • Κατάργηση των άρθρων 20-26 του Ν. 2956/1999 (258/Α) : (άρθ. 133§2)
 • Κατάργηση του άρθρου 5§3,4 του Ν. 3144/2003 (111/Α) : (άρθ. 133§3)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4532/2018, (ΦΕΚ 63/Α/5.4.2018) «Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις»
 • N. 4488/2017, (ΦΕΚ 137/Α/13.9.2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»
 • N. 4483/2017, (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4447/2016, (ΦΕΚ 241/Α/23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4387/2016, (ΦΕΚ 85/Α/11.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»
 • N. 4354/2015, (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
 • Ν. 4332/2015, (ΦΕΚ 76/Α/9.7.2015) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας − Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους−μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος−μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4331/2015, (ΦΕΚ 69/Α/2.7.2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4254/2014, (ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4144/2013, (ΦΕΚ 88/Α/18.4.2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
 • Ν. 4132/2013, (ΦΕΚ 59/Α/7.3.2013) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του υπουργείου υγείας και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4128/2013, (ΦΕΚ 51/Α/28.2.2013) «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
 • Ν. 4075/2012, (ΦΕΚ 89/Α/11.4.2012) «Θέματα κανονισμού ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλιστικών φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις»

Σχετικά έγγραφα :

 • Εγκ. οικ. 9086/49/2012 «Εφαρμογή του ν. 4052/2012 (41/Α) ως προς τις διατάξεις που αφορούν σε θέματα ασφάλειας και υγείας των προσωρινά απασχολούμενων»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 41Α_12 (Μέγεθος: 6812 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.